Disclaimer

Alhoewel de grootste zorg is betracht, teneinde verzekerd te zijn van de juistheid en de volledigheid aangaande de informatie die deze internetsite bevat, kan de makers van deze internetsite, vallend onder de verantwoordelijkheid van Life Werving & Selectie, noch enige rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan zij is verbonden, aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op deze internet site. Indien u deze site bezoekt gaat u hiermee akkoord. Indien u meent dat informatie op deze internetsite onjuist is dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden zodat deze dat kan corrigeren. Deze aanbieding voor de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Business wordt gedaan door een onafhankelijk Herbalife Member. De aanbieder van de zakelijke mogelijkheid is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht. De verkochte goederen zijn voedingsproducten, verzorgingsproducten of cosmetische producten. De transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofduitvoerenden.

Copyrights 2014

Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de informatie’) is het eigendom van Life Werving & Selectie en haar auteurs. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Life Werving & Selectie behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Life Werving & Selectie dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact worden opgenomen met Life Werving & Selectie.

Privacy Verklaring

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens Life Werving & Selectie. Door deze site te bezoeken, komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke informatie via deze webpagina verschaffen. Het doel van deze Privacy verklaring is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld, op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door Life Werving & Selectie en/of andere personen met wie zulke informatie kan worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben ingevoerd om uw privacy te beschermen.

Het verzamelen van informatie

Middels deze website kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke informatie op te geven (zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, persoonlijke interesses enz.). Deze informatie stelt ons in staat om onze bedrijfsactiviteit te beheren, om klantenservice te verlenen, om u op de hoogte te brengen van producten en/of diensten waarvan u hebt aangegeven dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn. U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke informatie aan ons kenbaar te maken. Indien u uw persoonlijke informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven.

Gebruik van Informatie

Wij gebruiken de informatie welke is verzameld over u, voor verschillende interne doeleinden, onder andere voor het bevestigen en uitvoeren van uw informatieaanvraag, het selecteren van mogelijk nieuwe partners in ons netwerk, het toevoegen van u in ons e-mail bestand, het analyseren van trends en statistieken, het verbeteren van de werking van de site, het ontwerpen en samenstellen van de inhoud van de website en advertenties en het sturen van  informatie- en reclamematerialen. Wij werken samen met bestaande zakelijke relaties en kunnen andere relaties met zakelijke partners in de toekomst ontwikkelen. In deze gevallen zouden wij de informatie welke is verzameld over u, kunnen delen of anderszins toegang kunnen verschaffen tot deze informatie, welke onze zakelijke partners in staat stelt om met u contact te zoeken betreffende producten en diensten welke interessant kunnen zijn. Wij hebben de mogelijkheid om de informatie welke wij over u verzamelen, vrij te geven wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, contact te zoeken met hen, dan wel wettelijke actie te ondernemen jegens dezen, indien deze personen of entiteiten u, ons of anderen schade zouden kunnen toebrengen. Wij hebben ook de mogelijkheid om uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet zulks vereist.

Andere informatie die we kunnen verzamelen

Cookies zijn files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u bepaalde gedeelten van onze site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen. Computerinformatie, zoals IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), het type internetbrowser en operating systeem dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacy Verklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen.

Veiligheid

Wij nemen stappen welke in alle redelijkheid verwacht mogen worden van ons om zeker te stellen dat de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u, accuraat, actueel, en beveiligd blijft. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van gegevens over het Internet 100% veilig is, en ofschoon wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de volledige veiligheid daarvan garanderen of daarvoor instaan. Omdat veiligheid even belangrijk is voor ons als het is voor u, zullen wij nieuwe technologische ontwikkelingen, welke ontworpen worden om de nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te helpen verzekeren, blijven volgen en deze aannemen voor zover dit van toepassing is.

Met wie kunt u contact opnemen bij vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft, om schending van deze Privacy Verklaring te melden, indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op deze site.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Kom jij ons team versterken?

Meer weten? Wij bellen jou!

  Voor- en achternaam *
  *Telefoonnummer
  *Woonplaats
  Leeftijd *
  *E-mail adres
  *Werkervaring
  *Wat is je motivatie

  Verplichte velden

  Meer informatie